Laatu

TUOTTEEN JA ASIAKKAIDEN MÄÄRITTELY

Tuote

Henkilö, jolla on työelämän ja tutkinnon tai tutkinnon osan vaatimusten mukaiset tiedot, taidot ja asenteet.

Ulkoinen asiakas

Työelämä ja rahoittaja

Opiskelija ja opiskelijan huoltaja

Sisäinen asiakas

Henkilökunta ja opiskelijat

LAATUPOLITIIKKA

Turun Ammattiopistosäätiöllä on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä. Toimintamme noudattaa ISO 9001:2015 laadunvarmistusstandardin, ympäristöstandardin ISO 14001:2015 sekä TTT-johtamisjärjestelmän ISO 45001:2018 vaatimuksia. Sertifikaatit myöntää LRQA. Ensimmäisen kerran laadunvarmistus on sertifioitu vuonna 1998. TAOS:n johto on sitoutunut standardin vaatimusten täyttämiseen.”

Laatujärjestelmä on jaettu tasoihin jota kuvataan kaaviolla. Tarkoitus on ohjata koulutuksen järjestämisen toimintaa. Tapaa toimia tarkastellaan säännöllisillä henkilökuntaa osallistavilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Lisäksi johdon katselmuksissa tarkastellaan järjestelmän ja sen osa-alueiden tavoitteita, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun perusteella pyritään jatkuvaan parantamiseen.

Hakemistopohjainen laatujärjestelmä on kokonaisuudessaan henkilökunnan saatavilla.  Kaikki järjestelmän sisällön päivitykset ja muutokset jaetaan sähköpostilla koko henkilökunnalle.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

 TAO, Turun Ammattiopistosäätiöllä on käytössä sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015. TAOS:n johto on sitoutunut standardin vaatimusten täyttämiseen.

Ympäristönäkökohdat, organisaatiota sitovien velvoitteiden täyttymiset, ympäristöohjelmat sekä sitoutuminen ympäristönsuojelun parantamiseen koko organisaation tasolla ovat osa ympäristöpolitiikkaamme.

Tapaa toimia tarkastellaan säännöllisillä henkilökuntaa osallistavilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Lisäksi johdon katselmuksissa tarkastellaan järjestelmän ja sen osa-alueiden tavoitteita, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun perusteella pyritään jatkuvaan parantamiseen.

Hakemistopohjainen Ympäristöjohtamisjärjestelmä on kokonaisuudessaan henkilökunnan saatavilla. Kaikki järjestelmän sisällön päivitykset ja muutokset jaetaan sähköpostilla koko henkilökunnalle.

TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKKA

TAO, Turun Ammattiopistosäätiöllä on käytössä sertifioitu TTT-johtamisjärjestelmä ISO 45001:2018 . TAOS:n johto on sitoutunut standardin vaatimusten täyttämiseen.

TTT-tavoitteet, organisaatiota sitovien velvoitteiden täyttymiset, TTT-ohjelmat sekä sitoutuminen työsuojelun parantamiseen koko organisaation tasolla ovat osa TTT-politiikkaamme.

Tapaa toimia tarkastellaan säännöllisillä henkilökuntaa osallistavilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Lisäksi johdon katselmuksissa tarkastellaan järjestelmän ja sen osa-alueiden tavoitteita, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Hakemistopohjainen TTT-johtamisjärjestelmä on kokonaisuudessaan henkilökunnan saatavilla.  Kaikki järjestelmän sisällön päivitykset ja muutokset jaetaan sähköpostilla koko henkilökunnalle.

HENKILÖSTÖ

Henkilökuntamme opettajilla on alansa koulutus ja kokemusta työelämästä. Muu henkilökunta on valittu kyseessä olevien tehtävien vaatimusten perusteella.

Oppilaitoksella on käytössään eri alojen asiantuntijat johtuen hyvistä työelämäsuhteista.

Oppilaitoksen organisaatiorakenne on kolmiportainen. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on esimiehenään sektorijohtaja tai rehtori.

Yli puolet henkilökunnasta on lehtoreita ja päätoimisia tuntiopettajia. Oppilaitos käyttää myös ulkopuolisia ns. sivutoimisia tuntiopettajia. Heidän osuutensa kaikista opettajista on noin kolmasosa.

Muu henkilökunta koostuu toimistohenkilöistä sekä Oltermannin työntekijöistä. Kiinteistö- ja ruokalapalvelut on pääosin ulkoistettu.

MARKKINOINTI

Markkinointimme ensisijaisena tavoitteena on varmistaa opiskelijoiksi hakeutuvien määrä vastaamaan hankintasopimusten tai normien mukaisia opiskelijamääriä. Näin saamme työelämään hyviä osaajia kohtuullisin kustannuksin.

Yksityisenä oppilaitoksena pystymme nopeasti reagoimaan markkinatilanteen muutokseen. Näin pystymme säilyttämään asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme.

Asiakaspalaute on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja kehittää toimintaamme 

OPETUSTOIMINTA

Opetustoimintamme keskeisenä tehtävänä on ohjata ja valmentaa opiskelijoita saamaan valmiiksi tutkinto tai tutkinnon osa, sekä ohjata opiskelijoita työelämän ja koulutuksen tilaajan vaatimusten mukaisesti.

Opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden ja työelämän toimintamallien saavuttamiseksi pyritään valitsemaan alalle mahdollisimman hyvin soveltuvat opiskelijat. Prosessin aikana ja päätteeksi valmennettavien opiskelijoiden laatu ja jäljitettävyys varmistetaan toimimalla dokumentoitujen menetelmien mukaisesti.

Oppilaitoksessa on yhdeksän tutkintonimikkeiden tai osaamisalan mukaista linjaa: maalaus, pintakäsittely, lattianpäällystys, veneenrakennus, verhoilu, sisustus, rakennuspeltiseppä, kiinteistönhoitaja ja restauroija. Jokaisella linjalla ohjauksessa kiinnitetään huomiota tutkinnon perusteiden lisäksi työelämän vaatimaan työaikojen noudattamiseen ja työelämäkäytäntöihin. Tavoitteena on opiskelijoiden sijoittuminen suoraan työelämään tai jatkokoulutukseen 

ITSEARVIOINTI

Oppilaitoksessa on käytössä itsearviointijärjestelmänä EFQM:n perustuva Tyylikäs ja laadukas TAO –käsikirja. Säätiöllä on erillinen koulutuksen järjestäjän arviointisysteemi, joka perustuu Opetushallituksen laadunhallintaohjeisiin.